Naar de startpagina

Privacybeleid

Privacy en Cookie Policy Optiphar

De vennootschap Dermatheek BVBA, met maatschappelijke zetel te Massenhovensesteenweg 18, 2520 Broechem, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0441 223 009 (hierna “Optiphar”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de website van Optiphar.com. Optiphar leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen. Daarnaast respecteert Optiphar ook de algemene verordening gegevensbescherming.

Pieter-Jan Van Hoof is de Functionaris Gegevensbescherming van Optiphar.com. Hij is te bereiken via info@optiphar.com.

Contactgegevens:
www.optiphar.com
Antwerpseweg 81 b
2440 Geel
België
+32 (0)14 58 87 44

Persoonsgegevens die wij verwerken

Optiphar.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Persoonsgegevens die verzameld worden


 • De gegevens die je ons meedeelt: in het aanmeldingsformulier op de website.
 • De gegevens die automatisch worden verzameld: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Optiphar en uitsluitend gedurende je bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van je navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internet pagina.
 • De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld: in deze hypothese garanderen de commerciële partners van Optiphar dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.
 •  Algemene doeleinden
 • Direct marketing en mededeling aan derden
 • Ernstige overtredingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optiphar.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij je persoonsgegevens verwerken?


De gegevens die voor de algemene doeleinden verzameld worden zijn noodzakelijk voor de werking van Optiphar.

Je persoonsgegevens worden verzameld om:
 • Je de dienst, aangeboden op de website, te kunnen leveren;
 • Marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website te doen;
 • Informatie te verstrekken, e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren te verzenden;
 • De technische administratie van de website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Optiphar hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij je aanmelding.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@optiphar.com.

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming


Optiphar.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Optiphar.com) in tussenkomst.

Hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren?


Optiphar.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie
Bewaartermijn 
   Reden
IdentificatieZolang noodzakelijk   Noodzakelijk voor verwerking order
AdresgegevensZolang noodzakelijk   Noodzakelijk voor verwerking order
Verzendadres bestellingZolang noodzakelijk   Noodzakelijk voor verwerking order
ContactgegevensZolang noodzakelijk   Noodzakelijk voor verwerking order
BestelhistoriekZolang noodzakelijk   Klantendienst
E-mailadresZolang noodzakelijk

Delen van persoonsgegevens met derden


Categorie
Naam
Jurisdictie
Doel 
Gegevens
BewerkerDHLNederlandVerzendingAfleveradres + geadresseerde
BewerkerPostNLBelgiëVerzendingAfleveradres + geadresseerde
BewerkerMultiSafepayNederlandOnline betalenAfleveradres + geadresseerde
BewerkerPayPalUnited StatesOnline betalenGespendeerde bedrag + contactgegevens + afleveradres + bestelling
BewerkerAfterPayNederlandOnline betalenGespendeerde bedrag + contactgegevens + afleveradres 
BewerkerKlaviyoUnited StatesMarketingEmailadressen + naam
Bewerker
Verantwoordelijke
A&T Partners
BTW
België
België
Boekhouding
BTW
Facturen + facturatiegegevens klanten en leveranciers
Facturen + facturatiegegevens

Optiphar.com deelt je persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens te garanderen. Optiphar.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Optiphar.com je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Optiphar.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Optiphar.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie onderstaande link voor extra toelichting: https://veiliginternetten.nl/t...

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

  Naam
 Functie 
Bewaartermijn
  XSRF-TOKEN  token id for application security (functionele cookie)1 uur
  optiphar-note  tracks if the application note is shown (functionele cookie)/
  optiphar_loc  tracks the selected language of the user (functionele cookie)/
  optiphar_sess  tracks the current application session (functionele cookie)3 uur
  _ga  Google analytics (analytische cookie)2 jaar
  _gid  Google analytics (analytische cookie)72 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Optiphar.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over dewelke wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@optiphar.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is aangevraagd, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Optiphar.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Optiphar.com neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@optiphar.com.

In geen geval kan Optiphar aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens door een derde.

Optiphar houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Optiphar niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Optiphar. Optiphar is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Optiphar raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.